Προστασία & Υγιεινή Εργαζομένων

Ολοκληρωμένη σειρά αναλώσιμων προϊόντων ατομικής προστασίας και υγιεινής εργαζομένων 
που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Ιατρικού, Βιομηχανικού & Φαρμακευτικού κλάδου.